Changhong Electronic Group Company Print SPIRIT OF THE NATION by Guangzhou Tian Yi Advertising Co.

SPIRIT OF THE NATION

Pin to Collection
Add a note
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Guangzhou Tian Yi Advertising Co.
Creative Director Za Xi Zhuo Ma
Art Director Danni Kuang
Copywriter Li Tie Jun
Photographer Chen Qun Seng
Account Supervisor Fan Su Ping
Typographer Qiu Hong
Illustrator Wong Kai
Released June 1999

Credits & Description

Creators
Copywriter: LI TIE JUN
Art Director: DANNI KUANG
Account Supervisor: FAN SU PING
Advertiser Supervisor:
Creative Director: ZA XI ZHUO MA
Photographer: CHEN QUN SENG
Typographer: QIU HONG
Illustrator: WONG KAI
Advertising Agency:
Creative Team:
Other: