Hyundai Print DOG by Innocean Beijing

DOG

Pin to Collection
Add a note
Industry Cars
Media Print, Magazine & Newspaper
Market China
Agency Innocean Beijing
Executive Creative Director Alan Lien
Art Director Zhang Shi Zhe, Li Chen Xuan
Copywriter Xu Zheng Qing
Account Supervisor Cho Buk Lae
Released July 2011

Credits & Description

Category: Cars
Advertiser: HYUNDAI
Product/Service: HYUNDAI I30
Agency: INNOCEAN CBAC
Executive Creative Director: Alan Lien
Creative Director: Xu Zheng Qing
Copywriter: Xu Zheng Qing
Art Director: Zhang Shi Zhe/Li Chen Xuan
Account Supervisor: Cho Buk Lae
Advertiser's Supervisor: Jung Mhyung Chae
Account Manager: Liu Xiang Long
Planner: Tu Ping Fan
Account Manager: Liu Xiang Long
Planner: Tu Ping Fan
Other Credits: Lee Ahan Ho/Bi Fan