Boss Coffee Film REGATTA by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » Boss Coffee » REGATTA

REGATTA

Pin to Collection
Add a note
Industry Coffee, Tea, Breakfast Drinks
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Gen Sekiguchi
Creative Director Naohiko Hoshino, Hiroshi Sasaki
Copywriter Naruhiro Gompa, Yoshimitsu Sawamoto
Producer Maho Tada, Keisuke Kayama
Account Supervisor Hidehiko Abe
Released April 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Hiroshi Sasaki/Naohiko Hoshino
Copywriter: Yoshimitsu Sawamoto/Naruhiro Gompa
Account Supervisor: Hidehiko Abe
Advertiser's Supervisor: Naohiko Hoshino
Director: GEN SEKIGUCHI
Producer: Maho Tada/Keisuke Kayama
Lighting Cameraman: Kosuke Matsushima/Shoichi Ato/Koji Kaneko/Taro Kimura