Asahi Shimbun Film THE MOON by Hakuhodo Tokyo

Adsarchive » Film » Asahi Shimbun » THE MOON

THE MOON

Pin to Collection
Add a note
Industry Publishing, streaming & media, Magazines
Media Film
Market Japan
Agency Hakuhodo Tokyo
Director Yoshinari Kamiya
Executive Creative Director Yumi Ohnaka
Creative Director Mitsuaki Aota
Copywriter Masashi Kawamura
Producer Katsu Taketomi
Account Supervisor Katsuichiro Higashi
Editor Kunisaku Matsuda, Hirokazu Okamoto
Released January 2005

Credits & Description

Company: HAKUHODO, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Yumi Ohnaka
Creative Director: Mitsuaki Aota
Copywriter: Masashi Kawamura
Account Supervisor: Katsuichiro Higashi
Advertiser's Supervisor: Kotaro Sagi
Director: Yoshinari Kamiya
Producer: Katsu Taketomi
Lighting Cameraman: Hajime Tanaka/Masami Noguchi
Editor: Hirokazu Okamoto (avid)/Kunisaku Matsuda (on-line)