Ntt Resonant Film LIFE by Dentsu Inc. Tokyo

Adsarchive » Film » Ntt Resonant » LIFE

LIFE

Pin to Collection
Add a note
Industry Search Engines
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Kenji Yamauchi
Executive Creative Director Takeshi Kino
Copywriter Satoshi Takamatsu
Producer Hironori Terai
Editor Tomoko Maeda, Satoru Takeuchi
Released March 2005

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Takeshi Kino
Creative Director: Satoshi Takamatsu
Copywriter: Satoshi Takamatsu
Advertiser's Supervisor: Motohisa Suzuki
Director: KENJI YAMAUCHI
Producer: HIRONORI TERAI
Lighting Cameraman: Kiyoaki Hashimoto/Kenichi Shimizu
Editor: Tomoko Maeda/Satoru Takeuchi