Sekisui Heim Film THE SCIENTIST by Shinkikaku

Adsarchive » Film » Sekisui Heim » THE SCIENTIST

THE SCIENTIST

Pin to Collection
Add a note
Industry Banking
Media Film
Market Japan
Agency Shinkikaku
Director Kenji Yamauchi
Executive Creative Director Takeshi Kino, Yumi Moriki
Producer Toshio Murai
Account Supervisor Yukikatu Suzuki
Editor Tomoko Maeda, Satoshi Takeuchi
Released March 2005

Credits & Description

Company: SHINKIKAKU, JAPAN, Tokyo
Executive Creative Director: Yumi Moriki/Takeshi Kino
Creative Director: KENJI YAMAUCHI
Copywriter: KENJI YAMAUCHI
Account Supervisor: Yukikatu Suzuki
Advertiser's Supervisor: Toshio Murai
Director: KENJI YAMAUCHI
Producer: Toshio Murai
Editor: Tomoko Maeda/Satoshi Takeuchi