The Yomiuri Shimbun Film SOCCER by Dentsu Inc. Tokyo

SOCCER

Pin to Collection
Add a note
Industry Newspapers
Media Film
Market Japan
Agency Dentsu Inc. Tokyo
Director Masahiro Takata
Creative Director Ichiro Kamata, Yoshimitsu Sawamoto
Art Director Noritoshi Nishioka
Copywriter Yoshimitsu Sawamoto, Masayoshi Taniyama
Producer Noriko Matsumoto, Takeshi Fukuda
Account Supervisor Ikuko Wakiya, Tsuyoshi Iwashita
Editor Akutu Rieko, Shigeki Cyaya
Released August 2004

Credits & Description

Company: DENTSU, JAPAN, Tokyo
Creative Director: Ichiro Kamata/Yoshimitsu Sawamoto
Copywriter: Masayoshi Taniyama/Yoshimitsu Sawamoto
Art Director: Noritoshi Nishioka
Account Supervisor: Tsuyoshi Iwashita/Ikuko Wakiya
Director: Masahiro Takata
Producer: Noriko Matsumoto/Takeshi Fukuda
Lighting Cameraman: Makoto Shiguma/Kazuo Muto
Editor: Akutu Rieko/Shigeki Cyaya